Pravila


Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS. št. 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 14. 4. 2012,  je občni zbor Planinskega društva Gozd Martuljk dne 22. 2. 2014 sprejel

PRAVILA
PLANINSKEGA DRUŠTVA GOZD MARTULJK


A.
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(opredelitev društva)

Planinsko društvo Gozd Martuljk (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost, opredeljena v tem aktu, je planinstvo, povezovanje članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in ki deluje kot del civilne družbe v javnem interesu.

2. člen
(ime in sedež)

Naziv društva je: Planinsko društvo Gozd Martuljk.

Sedež društva je v Gozd Martuljku.

Društvo ima svoj spletni naslov in elektronski naslov http://www.planinskodrustvogozdmartuljk.si.

Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) lahko spremeni poslovni naslov društva, spletni in elektronski naslov.

Društvo deluje na območju krajevne skupnosti »RUTE« Gozd Martuljek in Srednji Vrh v občini Kranjska Gora.

Društvo je bilo ustanovljeno s sklepom OLO Jesenice, dne 5. 10. 1949.

3. člen
(predmet pravil)

Ta pravila urejajo delovanje društva in razmerja do članov.

4. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:

Opredelitev fizičnih oseb v teh pravilih je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.

5. člen
(poslanstvo, namen, vrednote in načela)

Poslanstvo društva je: združevati člane na temelju planinskih vrednot ter jim z vzgojnim in strokovnim izobraževanjem na področju planinskih dejavnosti omogočati varno in naravi prijazno doživljanje okolja.

Namen in cilji društva so:

Častni kodeks slovenskih planincev (v nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje celotna planinska organizacija.

Načela delovanja društva so zlasti:

6. člen
(pravna osebnost)

Društvo je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava.

Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

B. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

7. člen
(cilji)

Društvo deluje tako, da:

8. člen
(javni interes)

Z delovanjem v javnem interesu na področju športa, društvo omogoča vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društvo, udeležbo na akcijah, planinskem usposabljanju ter preventivnih programih varnosti v gorah, souporabo planinskih poti, planinskih koč, plezalnih sten ter plezališč, dostop do rezultatov, ki so ustvarjeni z javnimi sredstvi in sodelovanje pri oblikovanju odločitev. Društvo ima tudi status delovanja v javnem interesu na področju varstva narave, humanitarnih dejavnosti, v mladinskem sektorju ter na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Člani društva ob izvajanju prostovoljnega dela za svoje delo, znanje in porabljen čas ne morejo zahtevati plačila, imajo pa pravico do nadomestila materialnih stroškov, povezanih z izvedbo programa društva.

9. člen
(naloge društva)

Društvo:

10. člen
(članski servis)

Društvo članom daje brezplačne informacije o izvajanju planinskih dejavnosti, svetuje o izbiri in načrtovanju akcij, posreduje napotke glede varnejšega gibanja in izbora ustrezne osebne in tehnične opreme. Članom omogoča izposojo strokovne literature, vodnikov, planinskih zemljevidov in izbrane tehnične opreme.

11. člen
(pridobitna dejavnost)

Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti.

 Društvo po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon:

Šifra

Naziv dejavnosti

F 42.990

Gradnja drugih objektov nizke gradnje (za izvajanje dejavnosti društva)

F 47.990

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (povezane z dejavnostjo društva)

I 55.204

Planinski domovi in mladinska prenočišča

R 93.110

Obratovanje športnih objektov

R 92.002

Prirejanje iger na srečo,  povezane z dejavnostjo društva

63.990

Drugo informiranje - izdaja občasnih informacij v tiskani obliki za potrebe obveščanja članstva in javnosti - zborniki

C. SIMBOLI DRUŠTVA

12. člen
(znak društva)

Znak društva je gora Špik, v rdečem krogu je napis PLANINSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJK, letnica ustanovitve ter dve planiki.

13. člen
(prapor društva)

Prapor je svečani simbol društva.

Prapor društva je velik 120x80cm,  je modre barve in obrobljen z zlato vrvico. Na eni strani prapora je znak Planinsko društvo Gozd Martuljk ter Špik. Zgoraj in spodaj sta letnici 1949 - leto ustanovitve društva in leto 1999 – leto razvitja prapora v šestih barvah. Na drugi strani prapora je znak PZS v štirih barvah – zlata, bela, siva in modra. Zgoraj je napis Planinsko društvo, spodaj pa Gozd Martuljk. Prapor je pritrjen na lesen dvodelni drog, ki je zgoraj zaključen z medeninastim znakom PZS. Na drogu so pribiti zlati in srebrni žebljički v obliki lipovega lista, na katerih so imena darovalcev finančnih sredstev.

Društvo za razvitje prapora, priložnosti uporabe ter za postopke in opremo praporščaka, smiselno uporablja določila Pravilnika o praporu, praporščakih in postopkih, ki ga je sprejela Planinska zveza Slovenije.

D. SODELOVANJE DRUŠTVA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

14. člen
(vključenost društva v Planinsko zvezo Slovenije)

Društvo je zaradi doseganja ciljev in nalog član Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS).

Vmesna stopnja povezovanja s PZS je Meddruštveni odbor planinskih društev (v nadaljevanju MDO PD) Gorenjske. V MDO PD Gorenjske društvo usklajuje stališča glede sej najvišjih organov PZS in izvaja skupaj dogovorjene akcije.

15. člen
(sodelovanje z drugimi organizacijami)

Društvo se lahko združuje tudi v druge zveze, oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi organizacijami na občinski, območni, regijski ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Društvo sodeluje ali se včlani v tuje ali mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

E. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA

16. člen
(članstvo)

Članstvo v društvu je osebno. Član društva lahko postane vsakdo, ki sprejme Pravila in program društva, prostovoljno izpolni pristopno izjavo in plača članarino.

Članstvo v društvu je v skladu s kodeksom in ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.

Kategorije članstva morajo biti usklajene s Pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme PZS po predhodni javni obravnavi.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Predšolski otroci in osnovnošolci ne morejo biti izvoljeni v organe društva.

Podatki o članih se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu Naveza PZS. Vsak član izpolni enotno pristopno izjavo, ki je podlaga za vpis v evidenco.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan.

17. člen
(sponzorji in donatorji)

Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. To so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

18. člen
(podporni člani)

Člani PD so lahko tudi podporni člani. Podporni člani so lahko pravne in fizične osebe ter donatorji in sponzorji. UO sprejme o tem poseben sklep, v katerem določi njihove pravice in dolžnosti.

19. člen
(članarina)

Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela in iz dela PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS v skladu s Pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme Upravni odbor PZS.

20. člen
(pravice članov)

Pravice članov društva so, da:

21. člen
(dolžnosti članov)

Dolžnosti članov društva so, da:

22. člen
(prenehanje članstva)

Članstvo v društvu preneha:

23. člen
(izključitev iz društva)

Član društva je lahko izključen s sklepom častnega razsodišča, če je grobo kršil ta pravila, Častni kodeks slovenskih planincev ali povzročil društvu oz. drugi organizaciji, v katero je društvo vključeno, veliko materialno ali nematerialno škodo.

O pritožbah zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi člana odloča občni zbor. Članu društva se sklep o izključitvi vroči pisno s povratnico.

Izključeni član se lahko na vročeni sklep pritoži na UO društva, v roku 15 dni po prevzemu sklepa o izključitvi, UO društva o pritožbi odloči na prvi seji od prejema pritožbe, vendar ne kasneje, kot v 60 dneh.

F. ORGANI IN OBLIKE DELOVANJA DRUŠTVA

24. člen
(organi društva)

Organi in oblike delovanja društva so:

25. člen
(mandatna doba)

Mandatna doba predsednika je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Mandatna doba tajnika, blagajnika, podpredsednika in članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

26. člen
(občni zbor)

Najvišji organ društva je občni zbor.

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

27. člen
(pristojnosti občnega zbora)

Občni zbor je pristojen da:

Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane.

28. člen
(predsednik)

Predsednik je zakoniti zastopnik društva, ki:

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in UO.

29. člen
(podpredsednik)

Društvo ima največ enega podpredsednika. Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu in v dogovoru z njim opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika, opravlja njegove naloge in pooblastila podpredsednik, ki ga predsednik pooblasti.

30. člen
(tajnik)

Društvo ima tajnika. Tajnik skrbi za organizacijo administrativnega dela društva, za vodenje pošte, pripravo zapisnikov UO in za arhiv društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in UO.

31. člen
(blagajnik)

Društvo ima blagajnika, ki vodi finančno-materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva. Delo blagajnika je javno. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in UO.

Blagajnik skrbi za blagajno društva in članarino.

32. člen
(upravni odbor)

UO društva upravlja društvo med dvema občnima zboroma in izvršuje sklepe, sprejete na občnemu zboru.

UO šteje 9 članov - UO društva sestavljajo predsednik, tajnik, podpredsednik, blagajnik in do največ 5 članov, izvoljenih na občnemu zboru.

Načelniki odsekov, ki imajo svoj zbor, so člani UO društva po položaju.

33. člen
(pristojnosti upravnega odbora)

UO društva:

UO sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja društvo.

34. člen
(poslovnik in odgovornost za delo)

UO društva lahko določi poslovnik o svojem delu, v katerem opredli podrobnejši način delovanja UO.

UO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva.

35. člen
(odseki)

Društvo ima lahko:

Odseki imajo lahko lastne zbore, na katerih volijo načelnika in odbor odseka, lahko sprejemajo lasten pravilnik, s katerimi uredijo svojo organiziranost in odgovornost organov ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki delujejo samostojno v okviru na občnemu zboru sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki morajo delovati v skladu s pravili in drugimi akti društva.

Načelniki odsekov, ki imajo svoje zbore, so po položaju člani UO društva.

Odseki se povezujejo v ustrezne odbore MDO PD in delujejo v skladu s pravili in z vsebinskimi usmeritvami pristojnih komisij PZS.

36. člen
(sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti)

Društvo lahko za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog ustanovi sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti.

Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti so organizirane po interesnem principu članov društva. Niso pravne osebe in imajo omejen mandat.

Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti imenuje in razrešuje UO društva, kateremu so odgovorni za delo.

37. člen
(nadzorni odbor)

Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) spremlja in nadzoruje delo društva, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno delovanje društva ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, s temi pravili in drugimi akti.

NO ima vodjo in dva člana, ki jih izvoli občni zbor. Člani NO izvolijo izmed sebe predsednika. Člani NO ne morejo biti obenem člani UO, lahko pa sodelujejo na vseh sejah organov društva, a ne morejo odločati. NO je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov.

Člani NO imajo pravico in dolžnost biti navzoči na občnemu zboru, na sejah predsedstva, UO društva, odsekov in projektov ter morajo imeti na voljo vsa gradiva. NO enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

38. člen
(častno razsodišče)

Častno razsodišče (v nadaljevanju: ČS)  obravnava kršitve teh pravil in Častnega kodeksa slovenskih planincev s strani članov društva.

ČS ima tri člane, predsednika in dva člana. Člani ČS izvolijo izmed sebe predsednika.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava ČS so naslednje:

Predlog za obravnavo kršitev lahko poda vsak član ali organ društva.

Častno razsodišče izreče naslednje ukrepe:

ČS je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

G. POSTOPKI

39. člen
(delo organov društva)

Organi društva, razen občnega zbora in nadzornega odbora, so sklepčni, če je navzoča več kot polovica glasov za odločanje.

Organi društva, si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z glasovanjem z večino prisotnih članov.

O sejah organov društva se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji. Sklepi organa društva veljajo takoj.

Organi društva lahko poslujejo v e-obliki in sklicujejo dopisne seje. Organi društva odgovarjajo na prejete zadeve v največ desetih dneh od prejema zadeve.

40. člen
(sklic občnega zbora)

Občni zbor skliče predsednik društva vsaj enkrat letno. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, morajo biti člani društva obveščena vsaj sedem (7) dni pred sklicem.

Predsednik društva mora sklicati izredni občni zbor tudi, kadar to zahteva več kot petina članov društva ali nadzorni odbor, če je ta zahtevo sprejel soglasno. Pobuda oziroma zahteva za sklicanje izrednega občnega zbora mora biti pisna. V njej mora biti navedena zadeva, o kateri naj občni zbor razpravlja.  Če predsednik društva ne skliče izrednega občnega zbora v roku tridesetih (30) dni od prejema pisne zahteve, ga skliče predlagatelj sklica, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

41. člen
(vodenje občnega zbora)

Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, v nadaljevanju občni zbor vodi delovni predsednik. Občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe. Najprej se glasuje o predlogih predsednika društva.

Če občni zbor ne izvoli predsednika društva ali več kot polovice članov UO društva, nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik društva v roku šestih (6) mesecev skliče volilni občni zbor.

42. člen
(sklepčnost občnega zbora)

Občni zbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov, ki so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino. Verifikacijska komisija pred začetkom glasovanja ugotovi in poroča občnemu zboru o številu prisotnih članov oziroma o sklepčnosti zbora.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotna vsaj desetina članov.

Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih glasov.

43. člen
(kandidacijski postopki)

Kandidate za organe društva predlagajo člani društva.

44. člen
(dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa društva)

Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa društva lahko poteka sproti z odločitvijo UO društva na prvi naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva.

45. člen
(sklic upravnega odbora)

UO društva skliče na zahtevo predsednika, tajnik društva najmanj štirikrat letno in vsaj tri dni pred sejo. Ob sklicu tajnik pošlje gradivo.

46. člen
(sklepčnost upravnega odbora)

UO je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov UO.

Sklep  UO je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica članov UO. V kolikor pride do enakega števila glasov, prevlada glas predsednika.

H. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE DRUŠTVA

47. člen
(vrste premoženja)

Društvo lahko ima:

48. člen
(viri premoženja)

Društvo lahko pridobiva vire premoženja s/z:

Vse prihodke iz premoženja sme društvo uporabiti le za izvajanje svoje društvene dejavnosti za katero je ustanovljeno.

Premoženje društva je nerazdelno. Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična. 

49. člen
(finančno in materialno poslovanje)

Društvo izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva.

Finančno in materialno poslovanje društva na podlagi izbora in sklepa UO vodi za to usposobljena oseba ali računovodski servis. Način vodenja računovodstva je določen v posebnem pravilniku (Pravilnik o finančno-računovodskem poslovanju), ki ga sprejme UO v roku 6 mesecev od uveljavitve teh Pravil.

50. člen
(objekti, naprave in oznake)

Društvo skrbi za planinske poti, umetno plezalno steno v Gozd Martuljku, bivak Pod Špikom, Gozdno učno pot s skalnjakom  ter na podlagi pogodbe upravlja z večnamenskim igriščem v Gozd Martuljku.

Društveno premoženje je tudi nakopičeno planinsko znanje, veščine in izkušnje, vodniška in strokovna literatura, zemljevidi, materialne pravice in ugled, ki so ga s svojim delom člani društva ustvarili v preteklosti.

I. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE

51. člen
(javnost dela)

Delo društva je javno. Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju vsebin, ki jih je UO društva označil s stopnjo zaupnosti.

Društvo obvešča javnosti v glasilih društva, na spletnih mestih, preko oglasne deske, elektronske pošte, sredstev javnega obveščanja, novinarskih konferenc ali na drug primeren način.

J. PRIZNANJA

52. člen
(priznanja)

Društvo podeljuje priznanja posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju planinske dejavnosti.

Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih.

53. člen
(častni člani društva)

Občni zbor društva dodeli naziv častnega člana ali častnega predsednika posamezniku članu društva za izjemne zasluge pri razvoju društva. Naziv častnega predsednika ima lahko hkrati le ena oseba in trije častni člani.

Častno članstvo društvu je najvišje priznanje, ki ga lahko društvo podeli svojemu članu za posebne zasluge pri razvoju in uspešnem delu društva. Naziv častnega člana društva lahko podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge pri delovanju društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.

Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, lahko pa sodeluje na sejah organov in razpravlja, nima pravice odločanja.

K. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

54. člen
(prenehanje delovanja)

Društvo preneha obstajati po sklepu občnega zbora, po samem zakonu ali če število članov pade pod tri. O prenehanju delovanja društva in razdelitvi premoženja odloča občni zbor z dvotretjinsko večino prisotnih članov. Občni zbor lahko z večino prisotnih članov tudi odloči, da se društvo spoji z drugim društvom ali pripoji drugemu društvu.

V sklepu o prenehanju občni zbor določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev, prenese premoženje društva.

Ob prenehanju delovanja društva brez sklepa občnega zbora pripade njeno premoženje  Občini Kranjska Gora.

L. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen
(veljavnost pravil društva)

Pravila društva začnejo veljati z dnem potrditve na pristojnem upravnem organu. 

Društvo pravila javno objavi v skladu z enim izmed stalnih načinov obveščanja javnosti. 

Z dnem veljavnosti novih pravil društva prenehajo veljati pravila društva, sprejeta 27.02.2010.

56. člen
(uskladitev s pravili društva)

Vse pravne akte društva je treba uskladiti s temi pravili v roku enega leta od uveljavitve teh pravil.

UO društva imenuje organe iz svoje pristojnosti v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve teh pravil. Do imenovanja novih organov opravljajo delo sedanji organi.

Gozd Martuljek, 22. 2. 2014     

                                                                

Predsednica društva

Otilija Mertelj